inspraak

(G)MR

Formele inspraak is op Gymnasium Juvenaat geregeld via de wet medezeggenschap op scholen (wms). Op bestuurlijk niveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Gymnasium Juvenaat heeft een MR waarin vier medewerkers, twee leerlingen en twee ouders zitting hebben. U kunt met de MR in contact komen door te mailen naar mr@juvenaat.nl.

Leerlingenraad

Het Gymnasium Juvenaat heeft een actieve leerlingenraad, een gekozen vertegenwoordiging van de leerlingen. Jaarlijks worden verkiezingen gehouden voor de raad en de diverse commissies.
e-mail: leerlingenraad@juvenaat.nl.

Klassenvertegenwoordigers

Leerlingen in de klassen 1, 2 en 3 kiezen onder leiding van hun mentor één of twee vertegenwoordigers die regelmatig de belangen van de groep bespreken met de mentor.

Leerlingenpanel onder- en bovenbouw

Geregeld bespreken de afdelingscoördinatoren met leerlingenpanels voor onder- en bovenbouw de zaken die voor de leerlingen in verband met hun studie en begeleiding van belang zijn.

Oudervereniging / Ouderraad

Het Gymnasium Juvenaat kent een officiële oudervereniging. Alle ouders die een kind op onze school hebben ingeschreven, zijn automatisch lid van de oudervereniging, tenzij zij binnen één maand na het begin van het schooljaar schriftelijk bij de secretaris van de ouderraad laten weten, dat zij van het lidmaatschap wensen af te zien. De contributie bedraagt € 8,-- per kind en wordt via de school geïnd.

De leden van de oudervereniging kiezen de leden van de ouderraad. Hierin is elke klas vertegenwoordigd door één ouder. De oudervereniging functioneert het beste met de steun van alle ouders. Om het contact tussen de ouders onderling en tussen school en ouders te bevorderen geeft de ouderraad een nieuwsbrief uit. 
e-mail: ouderraad@juvenaat.nl

Ouderavonden

Alle jaarlagen starten het schooljaar met een informatieavond waarbij u de mentor en afdelingscoördinator ontmoet. Daarnaast zijn er ouderavonden waarbij u gelegenheid heeft om de voortgang van uw kind te bespreken met de mentor of/en met een vakdocent. U vindt de data in het kalendarium (ouderportal).

U kunt bij zorg natuurlijk direct contact opnemen met de vakdocent, mentor of afdelingscoördinator. De namen en mailadressen kunt u vinden via de ouderportal. Via info@juvenaat.nl kunt u ook aangeven teruggebeld te willen worden door een vakdocent, mentor of afdelings coördinator.
Deel dit bericht