financiën

Ouderrekening

De bekostiging die het ministerie van onderwijs verstrekt aan de school dekt niet alle uitgaven die de school ten behoeve van het onderwijs wenst te doen. Daarom vraagt de school een bijdrage. Deze systematiek die ten grondslag ligt aan het vaststellen van deze bijdrage is goedgekeurd door de MR en is getoetst aan de regelgeving met betrekking tot de ouderbijdrage zoals die door O.C en W. is vastgesteld en zoals die opgenomen is in het handhavingstoezicht van de inspectie.

De hoogte en de bestedingsdoelen worden jaarlijks vastgesteld en jaarlijks achteraf gecontroleerd door een vertegenwoordiging van de ouders. Voor het schooljaar 2018-2019 gelden de volgende bedragen en bestedingsdoelen.

In het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een gespecificeerde rekening met daarop de ouderbijdrage en alle andere kosten.


Stichting Leergeld: Nu meedoen is straks meetellen

Met nadruk wijzen wij op de activiteiten van de Stichting Leergeld. Deze stichting zet zich in voor leerlingen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen. Het gaat er dan vooral om ALLE leerlingen de mogelijkheid te geven deel te nemen aan sportclubs, muzieklessen, excursies die door school tegen een extra betaling georganiseerd worden enz.
De site van de stichting biedt alle benodigde informatie, inclusief contactadressen voor de regio Bergen op Zoom: http://www.leergeld.nl/pages/de-regio-s/bergen-op-zoom.php

De school onderschrijft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. In deze
gedragscode is vastgelegd op welke wijze scholen om kunnen gaan met de beheersing
van de schoolkosten voor ouders. Centraal in de code staat de communicatie over de
hoogte en de besteding van de ouderbijdrage en de invulling van de ouderrekening.
Voor het Juvenaat betekent dit dat we jaarlijks inzichtelijk maken op welke wijze de besteding van de ouderbijdrage tot stand gekomen is.

Verzekering

Voor alle leerlingen wordt een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
Krachtens deze verzekering is de leerling verzekerd op weg naar school, tijdens het
verblijf op school en bij activiteiten in schoolverband en bij het teruggaan naar
huis. Niet verhaalbaar krachtens deze schoolverzekering is de schade aan brillen, kleding, fietsen e.d. Ook schade die is ontstaan door verlies of diefstal, is niet verzekerd. Wanneer zich een ongeval voordoet, stelt men zich zo spoedig mogelijk in verbinding met de administratie, waar een aangifteformulier kan worden ingevuld. In alle gevallen moeten de door de ouders reeds getroffen voorzieningen (ziekenfonds en / of ziektekostenverzekering e.d.) mede worden ingeschakeld.

Spaarregeling Italiëreis

In klas 5 gaan de leerlingen op reis naar Italië. Dat is een kostbare reis. De prijs kan jaarlijks verschillen (circa € 750,-). We stellen de ouders in staat via school te sparen voor deze reis. Contactpersoon voor deze spaarregeling is R. van Schaik. De informatie en het inschrijfformulier wordt aan het begin van het schooljaar via de mentor verspreid

Boeken

Het Gymnasium Juvenaat heeft zijn boekenfonds uitbesteed aan Van Dijk Educatie te Kampen. Alle bestellingen worden geplaatst via www.vandijk.nl. In dit digitale systeem is duidelijk aangegeven welke artikelen wel en niet in rekening gebracht worden in het kader van de wet gratis schoolboeken.

Bankrekening

De school heeft een bankrekening bij de Rabobank in Breda, nummer 10.89.46.231, ten name van SKVOB Breda, unit Juvenaat.
Deel dit bericht