regels

Het Gymnasium Juvenaat kent een aantal regels om het samenleven en samenwerken in school goed te laten verlopen. De actuele reglementen zijn opgenomen bij downloads.

In dit deel van de schoolgids nemen wij alleen enkele praktische afspraken op over aanwezigheid in de lessen en bij schoolexamens, ziekmeldingen, te-laat-komen en aansprakelijkheid van de school.

Aanwezigheid

De leerplichtwet en kwalificatieplicht stelt dat iedere leerling op Gymnasium Juvenaat iedere les en onderwijsactiviteit aanwezig dient te zijn. Medische afspraken en dergelijke dienen zo veel mogelijk buiten schooltijden te vallen. Van 8 uur tot half 5 kun je op school terecht en kun je gebruik maken van alle faciliteiten”

Ziekte van leerlingen

Indien een leerling wegens ziekte de lessen niet kan bijwonen, melden de ouders /verzorgers dit digitaal tussen 08.15 en 08.45 uur.

Wanneer een leerling overdag wegens ziekte naar huis wil, moet hij dit bij de verzuimcoördinator, de conciërge of de afdelingscoördinator melden. Leerlingen krijgen de gelegenheid vanuit school de ouders in te lichten. Wij vragen de ouders / verzorgers naar school te bellen als de leerling is thuisgekomen.

Als een leerling in schooltijd naar huis vervoerd moet worden of naar een arts of ziekenhuis, nemen wij eerst contact op met de ouders / verzorgers. Is contact niet
mogelijk en vervoer wél noodzakelijk, dan vindt het vervoer plaats per taxi. De kosten worden bij de ouders / verzorgers in rekening gebracht.

Afwezigheid bij schoolexamens

Is een leerling afwezig bij schoolexamentoetsen, dan nemen de ouders / verzorgers zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met de afdelingscoördinator lj 5+6 of de examensecretaris; daarna bevestigen de ouders / verzorgers de afwezigheid schriftelijk. Via de ouderportal kunt u de telefoonnummers vinden.

Te-laat-komen

Wie te laat komt, haalt eerst bij de verzuimcoördinator een briefje dat toegang tot de les geeft. Een leerling die voor de derde keer ongeoorloofd te laat is, moet zich de volgende dag om 8.00 uur op school melden. Bij herhaald te-laat-komen leggen de afdelingscoördinatoren de leerling een straf op. Op de site kunt u uitgebreidere informatie vinden over de maatregelen bij te laat komen.

Aansprakelijkheid

De ouders zijn aansprakelijk voor de schade die hun kind toebrengt aan derden of aan de school. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor leerlingen die zich buiten het schoolterrein bevinden. Indien zich situaties voordoen waarin wettelijke aansprakelijkheid een rol kan spelen, stelt men zich in verbinding met de school: contactpersoon is R. van Schaik. De afhandeling berust bij het Servicebureau van de SKVOB e.o. te Breda. Achtergronden van wettelijke aansprakelijkheid in het onderwijs zijn beschreven in “Voor de zekerheid, wettelijke aansprakelijkheid op school, Daphne
Ruijsendaal, Amsterdam 2002”

De school draagt geen verantwoordelijkheid voor het verloren gaan van of de beschadiging aan eigendommen van leerlingen. Ook niet wanneer buiten de school een eigendom vermist of beschadigd is geraakt, terwijl een leerling actief was tijdens een schoolactiviteit. Een voorbeeld hiervan zijn de lessen lo op Rozenoord.
De leerlingen kunnen van een kluisje gebruik maken. Hiervoor wordt een medegebruikvergoeding gevraagd van tien euro. De school is niet aansprakelijk voor ontvreemding uit de kluisjes of beschadiging van de inhoud ervan. De schoolleiding behoudt zich het recht voor de inhoud van de kluisjes te controleren. Aan het begin van het schooljaar wordt een overeenkomst gesloten tussen school en leerling en diens wettelijke vertegenwoordiger. Op basis van deze overeenkomst wordt de huur in rekening gebracht op de ouderrekening en de terugbetaling van borgsom geregeld.

Melding van ongeval, diefstal en vandalisme

De school houdt een register bij van alle ongevallen, diefstallen en gevallen van vandalisme. We brengen met nadruk onder de aandacht dat ieder voorval zo spoedig
mogelijk schriftelijk gemeld moet worden aan R. van Schaik.

Veiligheid

De school probeert voor haar leerlingen en de medewerkers een veilige omgeving te creëren. Dat betreft niet alleen de sociale veiligheid – waarvoor aandacht is in de mentorlessen en waarvoor ook een aantal medewerkers een bijzondere taak vervult, zoals de zorgcoördinator en de leerlingbegeleiders – maar ook de fysieke veiligheid. Daarom is een aantal medewerkers opgeleid als BedrijfsHulpVerlener en/of EHBO-er. Er zijn voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals de risico’s in school regelmatig in beeld gebracht moeten worden. Ook wordt met een zekere regelmaat een onverwachte ontruimingsoefening gehouden.

Beeld- en geluidsdragers / mobiele telefoons

Het maken van opnames van beeld en geluid is op het hele schoolterrein verboden. Dit geldt ook voor door school georganiseerde activiteiten, tenzij de leiding daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Voor het publiceren van opnames is apart toestemming nodig van de leiding, c.q. van betrokkenen.

18+leerlingen

We gaan ervan uit dat zo lang uw kind leerling is van onze school u verlof aanvraagt, uw kind ziek meldt en dergelijke. Wanneer u uw kind hiertoe eerste verantwoordelijke wil maken, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken via info@juvenaat.nl

Deel dit bericht