onderwijs

Eerste klas

In de eerste klas worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de opzet en de manier van werken in het voortgezet onderwijs, speciaal de gekozen vwo-opleiding: het gymnasium. Dit gebeurt tijdens alle lessen en de mentorlessen. In die mentorlessen besteden we ook aandacht aan de aanpak van het huiswerk en de sociale begeleiding van leerlingen. Daarnaast besteden we in ondersteuningslessen aandacht aan leerstrategieën, leerorganisatie en motivatie.

Tweede klas

Ook in het tweede leerjaar besteden wij grote zorg aan de begeleiding van de leerlingen. De mentoren houden met alle leerlingen een kennismakingsgesprek en onderhouden verder regelmatig contact met zowel de leerlingen als de ouders. Zij rekenen er ook op dat de leerlingen en ouders daartoe initiatieven nemen. In de tweede klas komen er twee nieuwe vakken bij: Duits en Grieks. Bij techniek, natuur- en scheikunde verschuift het accent naar scheikunde. In de tweede klas zal er van de leerlingen steeds meer zelfwerkzaamheid verwacht worden, de leerling krijgt steeds meer verantwoordelijkheid voor zijn of haar prestaties en het oplossen van vraagstukken. Uiteraard wordt de leerling hierin ondersteund door zowel de mentor als ook de vakdocenten.

Derde klas

Tijdens het derde leerjaar moeten de leerlingen kiezen welk profiel en welke vakken zij zullen volgen in de bovenbouw. De decaan verstrekt de leerlingen en ouders hierover uitvoerige informatie gedurende het schooljaar. In dit leerjaar is er de mogelijkheid voor de leerlingen examen te doen voor het FCE (First Certificate in English) in het kader van Cambridge Engels. Leerlingen en ouders worden hier door de docenten Engels ruim van te voren over geïnformeerd. Ook zal in de derde klas aandacht worden besteed aan de vaardigheden die nodig zijn voor een goede doorstroming naar de tweede fase.

Vierde klas

Het vierde leerjaar betekent voor leerlingen dat ze met een aantal veranderingen te maken krijgen. Op de eerste plaats zitten ze niet meer steeds met dezelfde leerlingen in een klas. Afhankelijk van het vak en het profiel zitten leerlingen in steeds wisselende samenstellingen bij elkaar.
Een tweede verandering vindt plaats op onderwijskundig vlak. In leerjaar vier start ook de Tweede Fase. Die Tweede Fase kenmerkt zich door de nadruk op het zelfstandig leren van de leerling. Leerlingen dragen, in vergelijking met de eerste drie leerjaren, meer verantwoordelijkheid voor hun eigen studieplanning en leerproces. Leerlingen worden door hun mentoren wegwijs gemaakt in die Tweede Fase.

Vijfde klas

In leerjaar 5 werken leerlingen aan hun programma van toetsing en afsluiting (PTA). In dit programma staat de route beschreven tot het centraal examen in leerjaar 6. Dit PTA omschrijft hun schoolexamens die uiteindelijk 50% van hun eindcijfer zullen uitmaken. De andere 50% is het cijfer dat ze tijdens het centraal schriftelijk examen behalen in leerjaar 6. Het PTA en het examenreglement vindt u via de beveiligde ouderportal.

Zesde klas

De zesde klas is het examenjaar. In dit jaar worden de schoolexamens afgesloten en het profielwerkstuk afgerond. Op de profielwerkstukavond worden alle onderzoeken gepresenteerd aan ouders en belangstellenden. Op die avond presenteren de genomineerde leerlingen in een plenaire zitting hun onderzoek, waarna een deskundige jury één werkstuk uitkiest en daaraan de Juvenaat Profielwerkstukprijs toekent. De laatste lesweken staan in het teken van het naderende eindexamen. In de lessen zijn docenten en leerlingen bezig met hun examenvoorbereidingen. De laatste week, voorafgaand aan het examen zijn er examentrainingen. Via www.examenblad.nl vindt u de precieze data van het centraal schriftelijk examen, de stofomschrijving van de examens en toegestane hulpmiddelen. Het PTA en het examenreglement vindt u via de beveiligde ouderportal. Daar vindt u ook het kalendarium en ook daarin staan de data van de landelijke examens in mei 2019.

Lessentabel

De lessen worden gegeven volgens de lessentabel. Een urenaantal dat tussen haakjes staat, geeft aan dat het vak bij voorkeur in een halfjaarrooster wordt gegeven met
het dubbele urenaantal.Dyslexie of andere beperkingen

Leerlingen bij wie dyslexie of een andere beperking is vastgesteld kunnen in aanmerking komen voor
faciliteiten bij toetsen. Meer informatie over ons beleid en mogelijkheden kunt u vinden via de beveiligde ouderportal.

lestijden

1e lesuur 08.30 - 09.30 uur
2e lesuur 09.30 - 10.30 uur

Pauze 10.30 - 10.50

3e lesuur 10.50-11.50 uur
4e lesuur 11.50 - 12.50 uur
      
pauze 12.50 - 13.20
     
5e lesuur 13.20 – 14.20 uur
6e lesuur 14.20 - 15.20 uur

pauze 15.20 - 15.30

7e lesuur 15.30 - 16.30 uur

Op sommige dagen is er o.a. vanwege leerlingbesprekingen een verkort lesrooster met lessen van 40 minuten. Deze dagen staan vermeld in het kalendarium dat u kunt vinden via de beveiligde ouderportal.

Ook op deze dagen kunnen toetsen, inhaalwerk (toetsen, praktische opdrachten enz.) gepland worden: de leerlingen mogen er dus niet van uitgaan dat een verkort rooster leidt tot vrije tijd.

verkort rooster:

1e lesuur 08.30 - 9.10 uur
2e lesuur 09.10 - 9.50 uur
3e lesuur 09.50 - 10.30 uur

pauze 10.30 - 10.50 uur

4e lesuur 10.50 - 11.30 uur
5e lesuur 11.30 - 12.10 uur

pauze 12.10 – 12.40 uur

6e lesuur 12.40 - 13.20 uur
7e lesuur 13.20 - 14.00 uur

Op dagen met een verkort rooster is er géén les meer na het zevende lesuur.

Roosterwijzigingen / lesuitval

Uitgangspunt voor een goede studie is rust en regelmaat.
Het rooster moet dat kunnen waarborgen. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld door periodisering van vakken of een docentenwissel.

We streven ernaar lesuitval te beperken. Tevens wijzen we u en uw kind erop dat lesuitval niet betekent dat er niet hoeft worden gestudeerd. In de mediatheek en studiehuis zijn werkplekken en is er begeleiding/toezicht beschikbaar zodat het leren geen hinder hoeft te hebben maar doorgang kan vinden.

We wijzen er met nadruk op dat afspraken met betrekking tot activiteiten op lesvrije middagen of tussenuren steeds onder voorbehoud gemaakt moeten worden. Gelieve geen afspraken buiten school in te plannen voor 16.30.

Voorbereid naar de les

Iedere leerling dient voorbereid en actief aan de onderwijsactiviteiten deel te nemen. Daartoe is hij om te beginnen fit en energiek. Hij heeft ook de benodigde materialen bij zich. Per vak krijgt uw kind instructie welke boeken en hulpmiddelen nodig zijn in de les en thuis.
Huiswerk moet naar behoren worden verricht, ook tijdens het weekend. Wie zijn huiswerk niet heeft gemaakt en / of geleerd, moet voor het begin van de les de docent daarvan op de hoogte stellen met opgave van reden. Een briefje van de ouders stellen we in zo’n situatie op prijs.

Toetsing

U kunt het toetsbeleid nalezen via de beveiligde ouderportal (downloads)

Magister

U kunt via Magister de vorderingen van uw kind volgen. Volgens de wet hoeft uw kind van zestien jaar en ouder u geen toegang te geven in Magister. We gaan ervan uit dat u en uw kind hierover onderlinge afspraken maken en dat u adequaat zicht houdt op de vorderingen van uw kind.

Bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen worden gepubliceerd via de beveiligde ouderportal (downloads). 

Scholen op de kaart

Via scholenopdekaart vindt u kwaliteitsgegevens van onze school. Scholen op de kaart is een site waar iedere school in Nederland gewaardeerd en beschreven wordt met objectieve gegevens van DUO en de onderwijsinspectie. Daarnaast mag de school zelf de gegevens van een toelichting voorzien. De resultaten van de school worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Zo kunt u zien of Gymnasium Juvenaat beter, gemiddeld of minder scoort dan andere scholen op het gebied van bijvoorbeeld slagingspercentage. Ook hebben we via scholen op de kaart de ouder- en leerlingtevredenheid gepubliceerd.

Deel dit bericht