afdelingen

De school is ingedeeld in een drietal afdelingen die ieder door een afdelingscoördinator worden geleid; zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. Wanneer ouders contact zoeken met de schoolleiding, dan zijn de afdelingscoördinatoren voor hen de aangewezen personen.

De afdelingscoördinatoren zijn:

Klas 1+2 B.J.M. (Ben) Beesems MME
Klas 3+4 Mw. C. M. (Carin) Veringa
Klas 5+6 Drs. P.H.L. (Pascal) van Meer

Mentoren

De mentoren vervullen een belangrijke rol in de begeleiding van de leerlingen. Zij onderhouden namens de school in eerste instantie de contacten met leerlingen en ouders.. Zij bespreken de vorderingen met hun leerlingen en waarschuwen de ouders als de prestaties daartoe aanleiding geven. Via de ouderportal van Magister kunt u het mailadres van de mentor van uw kind vinden.

Decaan

Over studiemogelijkheden na het eindexamen, de profielkeuze en alles wat met deze zaken samenhangt, kunnen ouders en leerlingen advies vragen aan de decaan. Zij houdt zowel voor leerlingen als voor ouders spreekuur op school na afspraak. onze decaan is Mw. P. M. (Paula) Brand

Extra begeleiding

In eerste instantie ligt de begeleiding van leerlingen bij vakdocent en mentor. Wanneer extra begeleiding gewenst is, wordt de ondersteuningscoördinator (OC), Mw. C.P.N.M. (Karolien) Havermans betrokken bij de zorgvraag van uw kind. Mocht derde-lijns-zorg beter aansluiten bij de zorgvraag, hebben we goede relaties met externe organisaties. Over derde-lijns-zorg vindt u meer informatie op de site van het samenwerkingsverband De Brabantse Wal, www.swmbrabantsewal.nl.

Anti-pestcoördinator

Een sociaal veilige leer- en werkomgeving is een voorwaarde voor de maximale ontplooiing van leerlingen en medewerkers binnen onze school. Wij willen dat er op het Gymnasium Juvenaat respectvol met elkaar omgegaan wordt. De afspraken daarover hebben we vastgelegd in ons anti-pestprotocol (zie downloads). Daarin leggen we uit wat we doen als we twijfelen aan de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan. Mw. J. (Jaqueline) Zandee is onze anti-pestcoördinator. Mochten er vragen zijn op dit vlak, dan kun u haar rechtstreeks benaderen.


Vertrouwenspersoon


Het kan zijn dat leerlingen in vertrouwelijkheid willen spreken met een volwassene op de school. Dan kan de leerling er voor kiezen om een gesprek aan te gaan met onze contactpersoon Mw. M.L.M. (Monique) Jimkes

De vertrouwenspersoon is er niet om de problemen van de leerling op te lossen, wel om te luisteren en de leerling te helpen zijn eigen weg te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld verwijzing naar instanties buiten school inhouden. Ook voor gevallen van seksuele intimidatie kan een leerling terecht bij de vertrouwenspersonen. In de Klachtenregeling die te vinden is op de website en de website van de SKVOB eo. staat de volledige klachtenregeling.

Via GGD West-Brabant kunt u in contact komen met een extern vertrouwenspersoon tel 076 - 528 22 41

Website: https://www.ggdwestbrabant.nl/professionals/externe-vertrouwenspersoon

Klachten over seksuele intimidatie kunnen ook gemeld worden via een centraal meldpunt; daar wordt men doorverwezen naar een van de vertrouwensinspecteurs: tel. 0900 111 3 111

Bureau Jeugdzorg

Jongeren tot 18 jaar met opvoedings- en opgroeiproblemen of jongeren die een vertrouwelijk gesprek wensen als ook hun ouders kunnen voor hulp terecht bij Bureau Jeugdzorg. Voor geïndiceerde zorg kunnen ouders uit zichzelf contact opnemen met Bureau Jeugdzorg. Daar wordt gekeken wat er aan hulp nodig is. Zij geven informatie en advies en bieden de route naar passende hulp. De jeugdbeschermingsmaatregelen voogdij, gezinsvoogdij en jeugdreclassering voert Bureau Jeugdzorg zelf uit. Voor andere vormen van jeugdzorg regelt Bureau Jeugdzorg de toegang. Ouders en / of kinderen kunnen contact opnemen met:

Bureau Jeugdzorg
Burgerhoutsestraat 19
4701 EK Roosendaal
tel 076 – 560 0400
Deel dit bericht