In de Medezeggenschapsraad (MR) zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De belangrijkste taak van de MR is het toetsen van het schoolbeleid aan de wet- en regelgeving. In die zin heeft de MR dus een formele rol binnen de school. Op basis van wet- en regelgeving wordt gevraagd om instemming en/of advies waardoor het schoolbeleid formeel uitvoerbaar wordt.

In het MR-reglement is vastgelegd in welke aangelegenheden de MR (of een deel daarvan) adviesrecht heeft, dan wel instemmingbevoegd is. Daarnaast fungeert de MR als contactorgaan tussen de geledingen en de schoolleiding. De voorzitter en secretaris van de MR geven graag informatie over de werkzaamheden van de MR.

De MR is te bereiken via het e-mailadres mr@juvenaat.nl